Viitorii economişti şi specialişti din domeniul ştiinţelor juridice se mai pot înscrie până la 30 septembrie, pentru anul universitar 2021 - 2022

Viitorii economişti şi specialişti din domeniul ştiinţelor juridice se mai pot înscrie până la 30 septembrie, pentru anul universitar 2021 - 2022

Pentru anul universitar 2021 – 2022, Universitatea Spiru Haret organizează admitere în cinci centre universitare – Bucureşti, Constanţa, Braşov, Craiova şi Câmpulung – pentru 39 de programe de licenţă şi 12 programe de masterat. Admiterea la aceste programe de studii se desfăşoară până la data de 30 septembrie 2021, cu respectarea restricțiilor instituite de autoritățile compentente. 

Concursul de admitere se organizează pe baza metodologiilor de admitere elaborate de către fiecare facultate în parte.

Oferta educaţională este una competitivă şi mereu adaptată cerinţelor de pe piaţa muncii. Ariile de studiu cuprind o paletă largă de specializări precum Ştiinţe Juridice, Informatică, Psihologie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Științe economice şi administrative, Educație fizică şi Sport, Medicină Veterinară, acestea având o vizibilitate crescută în momentul de față în ofertele comunicate de către angajatori.

Facultățile au adus la cunoștința candidaților propriile metodologii de admitere, condițiile și documentele necesare pentru înscriere, prin afișare pe pagina proprie de pe site-ul universității (www.spiruharet.ro). 

Copiile scanate care trebuie depuse la dosar pentru admiterea la unul din programele de licenţă sunt diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverință eliberată de liceu, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), adeverință medicală tip, buletinul/cartea de identitate care să cuprindă codul numeric personal, dovada plății taxei de admitere în valoare de 150 de lei sau dovada încadrării în una dintre categoriile scutite de la plata taxei, fișă chestionar, completată și semnată.

Detaliile despre programele de licenţă din toate centrele universitare, numărul de locuri, formele de învăţământ sub care sunt organizate (învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă), oportunităţile de carieră sau informaţii despre taxe le puteţi găsi pe site-ul https://www.admitere.spiruharet.ro/licenta

Metodologii proprii la nivelul facultăţilor la admiterea de la masterat

Conform Declarației de la Bologna (1999), semnată inclusiv de țara noastră, studiile universitare de licență pot fi continuate prin masterat, iar în cazul specializărilor cu o durată de 3 ani, continuarea acestora se impune în mod obligatoriu.

Programele de masterat din cadrul Universității Spiru Haret au drept misiune aprofundarea pregătirii specialistului în domeniul ales, astfel încât să-și formeze abilitățile profesionale și să facă față cu brio provocărilor profesionale, care devin din ce în ce mai complexe.

Pentru programele de studiu de masterat, înscrierea candidaților se realizează la secretariatele facultăților. Pentru înscriere, candidatul va transmite facultății un e-mail care va conține copiile scanate și semnate pentru conformitate cu originalul ale tuturor documentelor precizate în metodologia de înscriere. 

Primul pas la admiterea la studiile universitare de masterat constă în analiza de către comisia de admitere a documentelor existente în dosarul de înscriere prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condițiilor de legalitate.

Cel de-al doilea pas constă în testarea cunoștințelor și capacităților cognitive ale candidatului sau realizarea unui interviu pe baza fişei chestionar.

De precizat că facultățile își stabilesc în metodologiile proprii, în funcție de specificul programului de studii, și alte modalități de testare, în baza unor tematici și bibliografii comunicate anterior candidaților. Rezulatele admiterii la studiile universitare de masterat se comunică, prin afișarea pe paginile web ale facultăților de pe site-ul universității, în cel mult 24 de ore de la încheierea acesteia. 

Oferta educaţională completă a programelor de Masterat precum şi alte informaţii despre procedura de admitere le găsiţi accesând https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat

De ce să studiezi la Universitatea Spiru Haret?

Universitatea Spiru Haret funcționează din anul 1991 fiind recunoscută de Ministerul Educației prin acreditarea acordată de Agenţia Română de Asigurare a Calității în Învăţământul Superior și Agenția Europeană de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Instituţia a fost înființată și acreditată prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 491/9 iulie 2002, care certifică faptul că Universitatea Spiru Haret, acreditată, este „instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ”.

  • O alegere potrivită înseamnă şi o carieră bazată pe pasiune şi cunoştinţe solide. La Universitatea Spiru Haret, studenţii vor putea discuta cu specialiştii din cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, care îi vor ajuta să-şi cunoască mai bine abilităţile profesionale pe baza testelor de specialitate, dar şi a interviurilor simulate.
  • Cele 402 de cadre didactice, cu o vastă experienţă profesională, îşi vor aduce aportul pentru ca studenţii să devină viitori specialişti în ariile de activitate alese.
  • Universitatea Spiru Haret folosește platforma Blackboard încă din 2006. În acești ani, aproape 100 000 de utilizatori au accesat peste 10 000 de cursuri publicate de către cadrele didactice ale universității. Cu o interfaţă prietenoasă şi uşor de utilizat, Blackboard permite derularea activităţii didactice în baza logării cu contul personal. Studenţii au acces la cursuri şi materiale suport atât în format text, cât şi sub formă de fişiere audio-video cu grafică atractivă, precum și la informaţii privind orarul, programarea examenelor sau notele obţinute.
  • Încă de pe băncile facultăţii, tinerii vor avea posibilitatea să se dezvolte atât personal, cât şi profesional, prin intermediul stagiilor de practică organizate în parteneriat cu mediul de afaceri.
  • Încă din anul universitar 2015-2016 Universitatea Spiru Haret a adoptat noua legitimaţie cobrand pentru studenţi USH-ISIC. În urma parteneriatului între Universitatea Spiru Haret şi ISIC – International Student Identity Card, legitimaţia USH-ISIC a devenit legitimaţia studenţilor din Universitatea Spiru Haret.

De 30 de ani învăţăm împreună!

Anul acesta, Universitatea Spiru Haret aniversează trei decenii de la înființare, ani în care a devenit cea mai mare instituţie de învăţământ superior privat din România.

Universitatea se poate mândri cu facilitarea accesului a peste 330 000 de români la studii esențiale în împlinirea lor profesională și umană. Privind spre viitor, obiectivul trasat de fondatori rămâne neschimbat: dezvoltarea capitalului uman, ca principală resursă a societății noastre.

CE VOR ADUCE URMĂTORII 30 DE ANI ÎN EDUCAȚIE? La această întrebare vor încerca să răspundă personalități marcante din spațiul public, într-un eveniment de tip video-conferință transmis Live pe website-ul Universității Spiru Haret, precum și pe rețelele sale sociale în ziua de marţi, 5 octombrie de la ora 19:00. Publicul larg va avea posibilitatea de a adresa întrebări în timp real, pe Facebook.


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇