Auditul financiar - misiune și beneficii

Auditul financiar - misiune și beneficii

Auditul financiar reprezintă o activitate complexă de colectare și examinare a unor probe de audit în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situațiilor financiare ale societății și a performanțelor înregistrate de aceasta.

Activitatea de audit poate fi exercitată doar de profesioniști independenți, competenți și autorizați. Astfel, în România, auditul financiar este exercitat doar de către membrii Camerei Auditorilor Financiari în baza reglementărilor emise în acest sens.

Rolul auditorilor financiari este de a examina dacă informația financiară redată în conturile societății este întocmită sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară, în vederea asigurării credibilității acestor informații pentru diversele categorii de utilizatori a situațiilor financiare. Rezultatul acestor examinări va fi concretizat sub forma unei opinii prezentate în cadrul raportului de audit financiar.

Opinia exprimată de către auditorul financiar Noa Group se referă la faptul dacă situațiile financiare sunt prezentate corect, conform cu criteriile de evaluare prestabilite și totodată dacă acestea oferă o imagine fidelă și corectă în conformitate cu cadrul de raportare.

Rapoartele de audit financiar pot fi prezentate în diverse forme, însă indiferent de forma raportului, acesta trebuie să comunice utilizatorilor situațiilor financiare dacă acestea sunt în concordanță cu criteriile stabilite.

Din categoriile principale de utilizatorii ale situațiilor financiare amintim utilizatorii interni (conducerea și personalul societății) și utilizatori externi (acționari, instituții guvernamentale, bănci, creditori, furnizori, clienți, posibili investitori).

Principiile generale urmărite de către auditorul financiar în derularea unei misiuni de audit financiar prevăd următoarele:

  • de a acționa în conformitate cu cerințele Codului de etică, emis de IFAC;
  • de a desfășura misiunea de audit de conformitate cu Standardele Internaționale de Audit;
  • de a planifica și desfășura o misiune de audit cu o atitudine de scepticism profesional, admițând totodată existența unor posibile cazuri când situațiile financiare pot fi denaturate în mod semnificativ

Beneficiile auditului financiar

Activitatea de audit financiar reprezintă verificarea respectării cadrului conceptual al contabilității și evaluarea critică a situațiilor financiare.

Valoarea adăugată obținută în urma unui audit financiar sporește gradul de credibilitate al informațiilor din situațiile financiare pentru viitoarele decizii ale utilizatorilor acestor informații.

Derularea unei misiuni de audit financiar poate genera o serie de beneficii cum ar fi:

  • Evaluarea situațiilor financiare ale unei societăți, care se va concretiza într-o opinie referitoare dacă acestea au fost întocmite în conformitate cu principiile contabile aplicabile și reprezintă o imagine fidelă a tranzacțiilor și evenimentelor;
  • Oferirea unei asigurări rezonabile asupra integrității situațiilor financiare;
  • Contribuția la înțelegerea informațiilor și îmbunătățirea proceselor;
  • Facilitarea detectării fraudelor și ineficienței;
  • Oferirea de suport în soluționarea litigiilor și menținerea reputației societății;
  • Contribuția la creșterea valorii afacerii.

Auditul financiar se interpune între producătorii și utilizatorii informațiilor, ambele părți având nevoie de opinia exprimată de auditor în legătură cu asigurarea credibilității situațiilor financiare, cu conformitatea respectării prevederilor legale în vigoare, precum și cu respectarea principiilor de performanță managerială și financiară, respectiv economicitatea, eficiența și eficacitatea.

În prezent, auditul financiar este unul din cele mai eficiente instrumente de îmbunătățire a performanței financiare a unei societăți, fiind o activitate prin care se evaluează realitatea și corectitudinea informațiilor cuprinse în situațiile financiare și oferă o asigurare rezonabilă asupra sănătății societății auditate.